Skip navigation

ENG · GER · RUS · FRA · POL · HUN · SPA | Main · Pos · Neg · IE+ · IE- · Prn · Pda · CSSoff

OK2RKB » Info » Stanovy radioklubu | ---

Radioklub Brno z.s.

Stanovy spolku

Aktuální platný text

I. Základní ustanovení
 1. Spolek s názvem Radioklub Brno z.s. (dále jen Radioklub) je sdružením občanů se zájmem o radioamatérské činnosti a sporty.
 2. Sídlem Radioklubu je Purkyňova 1994/74, 612 00 Brno
 3. Radioklubu bylo přiděleno IČ: 270 07 219
II. Účel a cíle Radioklubu
 1. Účel Radioklubu: radioamatérská, sportovní, vzdělávací a kulturní činnost.
 2. Radioklub hájí zájmy svých členů související s činností Radioklubu. Za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy, dalšími organizacemi i fyzickými osobami.
 3. Radioklub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
III. Orgány Radioklubu
 1. Orgány Radioklubu jsou:
  1. členská schůze jako orgán nejvyšší,
  2. předseda jako orgán statutární.
 2. Členská schůze
  • 2.1. Členskou schůzi svolává předseda Radioklubu nejméně jednou do roka, Pokud o svolání členské schůze požádá písemně nejméně 1/3 členů, koná se mimořádná členská schůze nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu předsedovi.
  • 2.2. Na členskou schůzi jsou zváni všichni členové, a to písemně nebo e-mailem nejméně 7 dnů před jejím konáním.
  • 2.3. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jí více než 1/2 členů s hlasovacím právem.
  • 2.4. Jeden člen Radioklubu má jeden hlas a to i v případě právnické osoby.
  • 2.5. Nesejde-li se na členskou schůzi počet členů uvedených v bodě III 2.3, svolá předseda členskou schůzi v náhradním termínu a to nejdříve za 7 dní a nejpozději do 30-ti dnů.
  • 2.6. Pokud se ani v náhradním termínu nesejde na členské schůzi více než 1/2 všech členů s hlasovacím právem, je usnášeníschopná vždy. Nemůže však přijímat rozhodnutí o změnách stanov nebo o zániku a zrušení Radioklubu.
  • 2.7. Nemůže-li být přijato rozhodnutí o změnách nebo zániku a zrušení Radioklubu ani v náhradním termínu, svolává předseda členskou schůzi v druhém náhradním termínu a to nejdříve za 7 dní a nejpozději do 30-ti dnů. V druhém náhradním termínu je členská schůze usnášení schopná vždy.
  • 2.8. Rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo o zániku a zrušení Radioklubu je přijato, hlasuje-li pro něj více než 1/2 všech členů s hlasovacím právem, vyjma členské schůze konané v druhém náhradním termínu, kdy je rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo o zániku a zrušení Radioklubu přijato, hlasuje-li pro něj více než 1/2 členů přítomných hlasování.
  • 2.9. Rozhodnutí členské schůze, mimo rozhodnutí uvedených v bodě III 2.8, je přijato, hlasuje-li pro něj více než 1/2 členů přítomných hlasování.
  • 2.10. Členská schůze zejména:
   1. projednává a schvaluje změny stanov,
   2. volí a odvolává předsedu,
   3. projednává a schvaluje hospodaření Radioklubu,
   4. rozhoduje o přijetí/vyloučení řádného člena do/ze Radioklubu,
   5. projednává a schvaluje výši vstupního a členského příspěvku,
   6. rozhoduje o zrušení a zániku Radioklubu a způsobu likvidace jeho majetku.
 3. Předseda
  • 3.1. Předseda je statutárním orgánem Radioklubu.
  • 3.2. Za Radioklub jedná jeho jménem předseda.
  • 3.3. Podepisování za Radioklub se děje tak, že k názvu připojí svůj podpis předseda.
  • 3.4. Předseda může pověřit jednáním za Radioklub jiného člena.
  • 3.5. Funkční období předsedy je pětileté.
IV. Zásady hospodaření
 1. Zdrojem příjmu jsou:
  1. dotace z rozpočtu státních orgánů,
  2. dotace orgánů samosprávných celků,
  3. členské příspěvky,
  4. jiné poplatky,
  5. sponzorské příspěvky,
  6. dary,
  7. majetek předaný do vlastnictví jinou organizací,
  8. ostatní činnosti.
V. Vznik a zánik členství
 1. Členem Radioklubu se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním Radioklubu.
 2. Uchazeč se stává členem Radioklubu po vyplnění registrační karty člena Radioklubu, uhrazením vstupního a členského příspěvku a schválením jeho členství členskou schůzí. Pokud členská schůze nepřijme nového člena, je mu v takovém případě vstupní a členský příspěvek vrácen.
 3. U žadatele o členství mladšího 18-ti let je třeba souhlasu zákonného zástupce.
 4. Členství ve Radioklubu zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení ze Radioklubu,
  2. nezaplacením členského příspěvku po uplynutí jednoho roku,
  3. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pro neplnění povinností člena,
  4. úmrtím člena, členská práva nejsou dědičná,
  5. zánikem Radioklubu.
VI. Práva a povinnosti členů
 1. Hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do orgánů Radioklubu má právo člen starší 18-ti let.
 2. Členové mají dále právo:
  1. účastnit se na činnostech Radioklubu a využívat dostupnou techniku,
  2. účastnit se členské schůze,
  3. být informován o činnosti a hospodaření Radioklubu,
  4. obracet se na orgány Radioklubu se svými dotazy, návrhy, podněty a stížnostmi.
 3. Členové mají povinnost:
  1. dodržovat stanovy Radioklubu,
  2. jednat v zájmu Radioklubu,
  3. platit řádně a včas členské příspěvky,
  4. chránit majetek Radioklubu,
  5. respektovat usnesení členské schůze Radioklubu,
  6. do sedmi dnů nahlásit předsedovi Radioklubu změnu údajů uvedených na členské kartě.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Ve věcech neupravených stanovami Radioklubu platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Stanovy byly přijaty členskou schůzí konanou v Brně dne 24.10.2016.

V Brně 16.11.2016.

Předseda spolku

Nahoru